image001 image004

האם ניתן לחבר בין העולם המיקרוסקופי המדעי לעולם המקרוסקופי האמנותי
אמנים ואנשי מדע מוזמנים לפרויקט משותף של המרכז ל ננו מדע וננוטכנולוגיה והפקולטה למדעי הטבע
באוניברסיטה העברית; עיריית ירושלים; מרכז מחול שלם; הזירה הבין תחומית ;והמרכז לאמנות ומדיה
“מעמותה”.
מטרת הפרויקט לייצר סיעור מוחות וסינרגיה בין עולמות: לדבר “ננומטרית” בעולם האמנות, ולחשוב
אמנותית בעולם הננוטכנולוגיה.

הפרויקט יפגיש בין חוקרים לבין מוסדות תרבות ואמנים, שיחד ינסו לנסח שפה מדעית ויזואלית לקהל הרחב.
האמנים והמדענים ייצרו קבוצות עבודה מעורבות שיציעו רעיונות למפגש ודיאלוג בין התחומים, שמהלכו
פרויקט מחקרי אמנותי. בתום תקופת העבודה המשותפת, ייבחרו פרויקטים שיממונו לתקופה של שנה
נוספת, תוך כוונה להציגם בפני קהל רחב.

תחילתו של הפרויקט בסדרה בת שני מפגשים.

המפגש הראשון יתקיים ביום ראשון 8.3.2015 בין השעות 16:00–18:30
במעמותה שבבית הנסן (בית המצורעים) רחוב גדליהו אלון 14, ירושלים

המפגש יכלול
סיור בתערוכה המחלקה האתנוגרפית במרכז לאמנות ומדיה מעמותה
הזירה הבין תחומית, מדע וטכנולוגיה בשימוש אמנות המופע
פרופ’ דני פורת ננו למען האנושות
עמית דרורי השפעה הדדית של טכנולוגיה ויצירתיות בימתית
דיון

המפגש השני יתקיים ביום חמישי 19.3.2015 בין השעות 16:00–18:30
במרכז לננומדע ולננוטכנולוגיה של האוניברסיטה העברית, על פרטיו תבוא הודעה בהמשך.

להרשמה: nanoart.jlm@gmail.com